Trafikskadelagen

Trafikskadelagen (förkortningen TsL 1975:1410) reglerar trafikförsäkringar av motordrivna fordon. Den behandlar även ersättning av skador som uppkommer i trafiken när dessa används, samt vilka fordon som är försäkringspliktiga. 

Utöver detta ingår bestämmelser kring vem som får meddela trafikförsäkringar, vilka som är berättigade ersättning vid trafikskador, samt hur de ska beräknas. Lagen tillämpas på alla motordrivna fordon, så länge de används i trafik. 

Vem får meddela trafikförsäkringar?

Enligt paragraf §5 i lagen är det endast försäkringsgivare med tillstånd som får meddela trafikförsäkringar. Om du vill läsa trafikskadelagen i sin helhet hittar du det via lagen.nu. Paragraf 11§ är delen som reglerar ersättningen, något som även brukar vara det mest intressanta vid skador och olyckor.

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen?

Trafikskadeersättning regleras i paragraf §8 till §17 enligt TsL lag. Dessa inkluderar bland annat följande: 

 • Alla personer som skadas med det försäkrade fordonet får ersättning vid trafikskada.
 • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt eller vårdslöshet kan ersättningens mängd minska.
 • Sker en kollision med ett annat fordon ersätts skadorna för denne. Den som har orsakat olyckan är alltid parten som ersätter skadorna.
 • Krock med andra föremål ersätter sakskador på föremålet.

Ersättning utgår inte för skador på ditt egna fordon enligt trafikförsäkringen, utan detta kräver en högre nivå av skydd från ditt försäkringsbolag. Om skada på egen egendom inträffar blir du inte heller ersatt, om det är du som är skyldig till skadan. Detta räknas dessutom in som en ekonomisk skada.

Vilka skador täcks inte?

En trafikförsäkring är obligatorisk enligt trafikskadelagen, men den avser enbart de mest nödvändiga momenten vid olyckor eller skador. En parkeringsskada eller vagnskada täcks därmed inte, något som ofta är orsaken till en halv- eller helförsäkring.

Vilka fordon är försäkringspliktiga?

Så fort du blir ägare till ett motordrivet fordon ska du teckna en trafikförsäkring. Den ska gälla från den dag som fordonet ställs på, eller omedelbart om den redan är i trafik. Skulle det vara så att den är avställd behöver du inte teckna en trafikförsäkring.

Du kan endast säga upp en trafikförsäkring om: 

 • Fordonet säljs.
 • Du ställer av fordonet.
 • Fordonet avregistreras (skrotas).
 • Du tecknar en ny försäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Hur ska man agera vid en trafikolycka med ett oförsäkrat fordon?

Trafikskadelagen anger att den som är vållande till en olycka är skyldig att betala. I de flesta fall sker detta via din trafikförsäkring, men om du inte har en sådan är det Trafikförsäkringsföreningen som hjälper till. 

Har du inte försäkrat ditt fordon blir du automatiskt tvungen att betala en avgift till TFF. Denna är också mycket högre än vanligt, i skrivande stund 180 kr per dag för privata personbilar.  Du hittar en tabell på TFF:s hemsida som även berör yrkesmässig uthyrning, lastbilar, bussar, mopeder och andra fordon.

Fördelen är att Trafikförsäkringsföreningen ger ersättning till den som blivit skadad, eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon. De täcker även skador från okända eller utländska motorfordon. TFF bildades så tidigt som år 1929 när det blev obligatoriskt med trafikförsäkringar. 

Hur gör man en skadeanmälan?

För att underlätta processen kan du använda dig av följande checklista:

 1. Kontakta ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. Den brukar finnas direkt på webbplatsen efter att du loggat in, men du kan även ringa in till journumret. 
 2. Beskriv skadans uppkomst. Dokumentera olyckan eller händelsen och bifoga alla nödvändiga uppgifter som ska finnas med i anmälan.
 3. Ange tid och plats. När inträffade skadan? Var skedde det? Allt detta måste antecknas så att det finns förvarat hos försäkringsbolaget inför eventuell ersättning. 
 4. Bifoga ytterligare dokument (om sådana krävs). Här kan försäkringsgivaren begära in ytterligare bilder eller filer för att din skadeanmälan blir komplett.
 5. Kontrollera uppgifterna och skicka in dem. Gå igenom alla uppgifter en gång till för att försäkra dig om att allt stämmer, sedan godkänner du och skickar in ärendet. 

Ersättning vid trafikskador

Du kan bli ersatt för personskador vid ett trafikbrott eller en olycka. Efter att skadan är anmäld till försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringsföreningen kan ersättning delas ut, exempelvis för kostnader för sjukvård och samtalsterapi – eller inkomstförlust och fysiskt lidande. 

Vid vissa typer av brott kan du även ha rätt till skadestånd. Kriteriet brukar vara att det rör sig om en uppsåtlig handling, men det kan också ske via kränkning eller oaktsamhet. 

Ersättningarna regleras enligt följande: 

 • Genom trafikförsäkringen för fordonet du färdats i.
 • Om du inte färdades i fordonet betalas eventuell ersättning ut via trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan.

Vanliga frågor & svar

När gäller trafikskadelagen?

Den tillämpas så fort du trafikerar ett motordrivet fordon. Undantaget är de som är avsedda att föras av gående, eller fordon som används för tävling, träning eller uppvisningar inom inhägnade tävlingsområden. Motorredskap med en tjänstevikt på högst 2 000 kg som används som arbetsredskap är också undantagna.

Vad är en trafikskada?

Det är en skada som har uppkommit till följd av trafik. Omfattningen inkluderar gångtrafik, cyklister, passagerare och förare. Din bilförsäkring inkluderar automatiskt en trafikförsäkring som täcker skador som uppstår i trafiken.

Är Trafikförsäkringsföreningen statlig?

Nej. De ägs kollektivt av försäkringsbranschen, däremot är deras stadgar fastställda av regeringen och tillsynen sker via Finansinspektionen.

Är det någon preskription i trafikskadelagen?

Ja, den som vill ha ersättning måste väcka ett krav inom 10 år från skadehändelsen. Tidigare gällde regler om att preskriptionstiden löper ut 3 år från och med att den skadelidande fick kännedom av att fordringen kunde göras gällande. Enligt en proposition från den 1:a januari 2015 ändrades bestämmelserna.

Vad innebär strikt ansvar?

I korthet betyder det att ersättning utgår oberoende av anledning till skadan. Ett typexempel på detta är när en annan person kör in i din bil, då är det nämligen skadevållarens försäkringsbolag som måste ersätta skadorna på ditt fordon.

Senast granskad: 2 mars, 2023